АГРОМ Хөдөөг дэмжих төв ТББ

АГРОМ Хөдөөг дэмжих төв ТББ нь 2005 оны 8-р сарын 4-нд Хөдөөгийн малчин ард иргэдийг дэмжих зорилгоор анх байгуулагдсан нийгэмд үйлчилдэг, ашгийн төлөө бус, Төрийн бус Байгууллага юм.

Байгууллагын эрхэм зорилго нь: "Хөдөөгийн иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд хөдөөд ажиллаж амьдрахад нь таатай хөгжлийн орчин бий болгоход үйлчлэх, дэмжлэг үзүүлэх явдал" билээ.

Байгууллагын дүрэмд зааснаар бид:

  • Хөдөөгийн хөгжлийн төлөө сургалт хийх болон бусад төрөл бүрийн арга хэмжээ зохиох, төсөл санаачлах, хэрэгжүүлэх, түүний үр дүнг олон нийтийн хүртээл болгох,
  • Хөдөөд шаардлагатай мэдээлэл цуглуулах, нэгтгэх, түгээх,
  • Хөдөөгийн иргэдийн амьдрал, ахуйн нөхцөлд дэмжлэг үзүүлэх,
  • Хөдөөг гадаад, дотоодод сурталчлах,
  • Хөдөөгийн амьдралын хүнд нөхцөлтэй айл өрхийг дэмжих арга хэмжээ зохион байгуулах зэрэг үйл ажиллагаа явуулдаг.

Бид малчдын бүлгээр дамжуулан хөдөөд хөгжил хүргэнэ гэсэн уриатай ажилладаг.

Агром ТББ-ын бүтэц                                                 

agroam saral

                                                                                                                                               

МАНАЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН БОЛОН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН ОРОЛЦОЖ БАЙСАН ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨР:

  • 2005 – 2006 он. Австралийн Засгийн газрын санхүүжилттэй “Малчдын бизнес бүлэг” төсөл. Сэлэнгэ аймаг Сант сум.
  • 2008 - 2009 он. Монгол Улсын БОАЖЯ-ны “Цаг уурын өөрчлөлттэй холбоотой бэлчээрийн усан хангамжийг зохицуулах нь” төсөл. Дундговь аймаг.
  • 2010 – 2012 он. АХБ, МУЗГ-ын “Ядуу малчин өрхүүдэд уст цэг ба нэвтрүүлэх төв байгуулах нь” нь буюу товчоор JFPR-9124-MON төсөл. Өвөрхангай аймаг 10 сум.
  • 2014 оноос 2016 он хүртэл МУЗГ, IFAD -ын "Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил" төслийн "Бэлчээрийн ашиглалт, уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох нь" бүрэлдэхүүн хэсгийг хариуцан Архангай, Булган, Говь-Алтай, Хөвсгөл, Хэнтий аймгийн 15 суманд ажиллаж байна.

"Бэлчээрийн менежмент ба байгаль цаг уурын өөрчлөлтөнд дасан зохицох нь" Бүрэлдэхүүн хэсэгийн бэлчээрийн

менежментийн сургалтын тайлан

"Бэлчээрийн менежмент ба байгаль цаг уурын өөрчлөлтөнд дасан зохицох нь" Бүрэлдэхүүн хэсэгийн бэлчээрийн

менежментийн сургалтын тайлан

"Бэлчээрийн менежмент, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох" бүрэлдэхүүн жилийн явцын тайлан 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зохиогчийн эрх © 2013 он. TC GROUP. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.              Хөгжүүлэгч ТЕСКОР ХХК