Мод суулгацын үржүүлэг, худалдаа

 Мод бут сөөгний зургийг энд дарж үзнэ үү.

2020 оны "Эколайн" ХХК-ний үйлчилгээний үнэ
           
Д/д Нэр Нэгж Өндөр.м (хүртэл) Нас Үнийн санал /төг/
  Навчит мод, сөөг        
1 Бургас ш 0.6 2 2000
ш 1 3 3000
ш 1.5 4 3500-4000
2 Улиас  ш 1 2 3000-5000
ш 2 3-4 5500-9000
ш 3 5-7 10000-20000
ш 4 9 21000-40000
3 Улиангар ш 1 2 5000-8000
ш 2 3-4 10000-20000
ш 3 5-7 21000-40000
4 Хайлаас ш 0.6 2 3000-5000
ш 1 3-4 5500-9000
ш 1.5 5-7 10000-20000
5 Агч ш 0.6 2 5000-10000
ш 1 3 11000-20000
ш 1.5 4 21000-30000
ш 2 5 31000-40000
6 Хус  ш 0.6 3-4 60000-90000
ш 1 5-6 95000-120000
ш 1.5 7-8 125000-135000
ш 2 9-12 135000-150000
7 Буйлс ш 0.6 2 7000-10000
  1 3 11000-20000
ш 2 4 21000-30000
8 Гүйлс ш 0.6 2 7000-10000
  1 3 11000-20000
ш 2 4 21000-30000
9 Голт бор ш 0.6 2 10000-15000
  1 3 16000-30000
ш 1.5 4 31000-40000
10 Далан хальс ш 0.6 2 15000-20000
  1 3 21000-25000
ш 1.5 4 26000-30000
11 Жигд /мөнгөлөг/ ш 0.6 2 10000
  1 3 15000
ш 1.5 4 25000
12 Сухай ш 0.6 2 10000
ш 0.8 3 15000
13 Тавилгана ш 0.6 2 15000
ш 1 3 20000
14 Харгана  ш 0.6 2-3 5000-8000
15 Улаалзгана ш 0.6 2-3 8000-10000
           
  Шилмүүст мод        
1 Шинэс ш 0.2-0.3 2 500-1000
ш 0.7-1.0 3-5 50000-70000
ш 1.0-2.0 5-10 71000-90000
ш 2.0-2.5 10-15 91000-110000
ш 2.5-3.0 15-18 111000-130000
2 Нарс ш 0,2-0,3 1-2 1500-2000
ш 0.7-1.0 5-7 70000-100000
ш 1.0-2.0 7-9 100000-200000
ш 2.0-2.5 10-15 200000-250000
ш 2.5-3.0 15-18 250000-300000
3 Монгол гацуур ш 0.7-1.0 5 80000-100000
ш 1.0-2.0 7-9 105000-200000
ш 2.0-2.5 9-12 205000-250000
ш 2.5-3.0 12-18 250000-320000
4 Цэнхэр гацуур ш 0.7-1.0 5 150000-200000
ш 1.0-2.0 7-9 205000-300000
ш 2.0-2.5 9-12 300000-350000
           
  Жимсний мод, бут        
1 Үхрийн нүд  ш 0.2 1 5000
ш 0.4-1.0 2-3 5500-10000
2 Чацаргана  ш 0.3-0.8 2 3500-4500
ш 0.8-1.2 3-4 5000-6500
3 Өрөл ш 0.5-0.7 2 5000-10000
ш 0.6-0.8 3 11000-15000
4 Монос ш 0.4-0.8 2 4000-8000
ш 1.0 4 10000
5 Долоогоно ш 0.6-0.8 2 5000-7500
6 Нохойн хошуу  ш 0.6-0.8 2 4000-10000
7 Тэхийн шээг  ш 0.6-0.8 2 5000-10000
8 Бөөрөлзгөнө ш 0.4-0.6 2 5000
ш 0.7-1.2 3 10000
9 Интоор ш 0.5-0.7 2 15000-20000
ш 1.0-1.5 3 30000-35000
10 Алим ш 0.7-1.0 2 40000-50000
ш 1.0-1.5 3-4 55000-65000
11 Давжаа алим - ранетки ш 0.7-1.0 2 35000-45000
ш 1.0-1.5 3-4 50000-55000
12 Чавга ш 0.7-1.0 2 45000-55000
ш 1.0-1.5 3-4 60000-75000
13 Лийр ш 0.7-1.0 2 50000-60000
ш 1.0-1.5 3-4 65000-75000
           
  Бутаар зарагдах        
1 Буйлс, гүйлс ш 0.7-1.0 3 30000
ш 1.0-1.5 4 45000
2 Голтбор ш 0.7-1.0 3 40000
ш 1.0-1.5 4 50000
3 Долоогоно ш 0.8-1.2 4 15000-35000
4 Монос ш 0.7-0.8 4 15000-35000
5 Өрөл ш 1.2-1.8 4 15000-35000
6 Тавилгана ш 1.2-1.5 4 20000-30000
7 Сарнайн бут ш 0.6 4 50000-70000
8 Цэцэг ш 1 1 1500
           
  Хашлага ургамал        
1 Хайлаас  ш 0.3-0.6 2 1500
ш 0.6-0.8 3-4 1500-2500
2 Шар хуайс  ш 0.3-0.6 2 3000
ш 0.6-0.8 3-4 3500-5000
           
  Мод, сөөг, цэцэг тарих ажлын хөлс      
1 Бут, сөөг тарих ш 0.5-1.0   5000
ш 1.0-2.0   7500
2 Том мод суулгах ш 2.0-3.0   10000
ш 3.0 дээш   25000
3 Хашлага ургамал тарих м 10-15ш   5000
4 Том мод шилжүүлэх, тээвэргүй ш 3м    140000
5 Цэцэг тарих 1 кв.м-т ш 50-70   25000
           
  Арчилгааны үнэ        
1 Мод хэлбэржүүлэх ш 1   15000-20000
2 Хашлага ургамал хэлбэржүүлэх м 1   10000-15000
3 Зүлэг тэгшлэх кв.м 1   1500
4 Усалгаа, зөөвөр кв.м 1   2500
5 Хар шороо куб.м 18   450000
6 Элс куб.м 16   350000
           
  Зүлэг тарих үнэ        
1 Тэгш газар 15см хар шороотой кв.м 1   15000
2 30% хүртэл налууд -.- кв.м 1   20000
3 45% хүртэл налууд -.- кв.м 1   25000

 

Тайлбар.

  • НӨАТ ороогүй үнэ болно.
  • 200 ширхгээс олон бол 5%, 500-аас дээш 7%, 1000-аас дээш 10%, 2000-аас дээш 12% хөнгөлнө.
  • Алим, интоор, чавга, ранетка зэрэг жимсний модыг суулгах, арчлах, өвөлжүүлэх дадлагажуулах сургалт явуулна.

Facebook

Манай хаяг

a2 hosting reviews

Цаг агаар